1. GENERELT

1.1
Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for de ydelser som Silverbeerg leverer og som kunden til enhver tid har bestilt hos Silverbeerg med mindre parterne skriftligt har aftalt andet.
Ved kunden forstås den person eller det selskab der har indgået aftale med Silverbeerg.

Aftalen gælder bl.a. ved bestilling og brug af hjemmeside, support, rådgivning og anden levering af tjenesteydelser eller varer fra Silverbeerg.

1.2.
Forretningsbetingelserne gælder uanset om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos Silverbeerg skriftligt, pr. telefon, fax, e-mail, via Silverbeerg hjemmeside, eller på anden måde, uanset kommunikationsform.

2. AFTALENS PARTER

Ved parterne forstås kunden og Silverbeerg, der begge er ansvarlig for at vilkårene i henhold til nærværende forretningsbetingelser overholdes.

l Kunden hæfter for betaling af de ydelser der leveres i henhold til aftalen, også i tilfælde af at der registreres en betaler, der er forskellig fra kunden.

l Kunden skal i forbindelse med indgåelse af aftalen give Silverbeerg besked om navn, adresse, selskabsform samt CVR-nr. eller CPR-nr., ligesom kunden herudover skal oplyse eventuelle særskilt adresser, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til. Kunden er forpligtet til på Silverbeergs forlangende, at dokumentere oplysningernes rigtighed.

l Oplysninger om adresse, kontaktperson o. lign. afgivet af kunden og registreret af Silverbeerg, lægges til grund for aftalen, indtil andet er meddelt skriftligt. 

I tilfælde af at kunden ikke har opdateret disse oplysninger, er Silverbeerg berettiget til at indhente disse oplysninger, herunder ved brug af offentlige registre m.v. som kunden forpligter sig til at betale for. Silverbeerg er berettiget til, indtil anden oplysning gives af kunden, med frigørende virkning, at fremsende materiale, fakturaer m.v. til den/de af kunden oplyste adresse(r).

3. YDELSER

3.1.
Silverbeerg påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter kontrakts indgåelsen medmindre andet mellem parterne er aftalt.

Ved aftaleindgåelse faktures 30 % af løsningens sum. (Ved store hjemmesideprojekter)

Ved afsendelse af det grafiske layout faktureres 60 % af løsningens sum.

De sidste 10 % faktureres ved onlinelæggelse eller senest 30 dage efter afsendelse af det grafiske layout.

Forsinkelser kan dog forekomme af tekniske eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører som skønnet nødvendig.

3.2.
Særlig for så vidt angår registrering af DK-domæner følger dette registreringsproceduren, der kan ses hos DK-Hostmaster på hjemmesiden www.DK-Hostmaster.dk. Registrering af DK Domæner følger dog den til enhver tid gældende lov, registreringsprocedure, praksis og sædvane for DK Domæner.

3.3.
For så vidt angår registrering af internationale domæner følges registreringsproceduren under de til enhver tid gældende regler sædvane, praksis og registreringsprocedure for så vidt angår de pågældende domæner.

3.4.
Domæner registreres i kundens navn, med Silverbeerg som befuldmægtiget.

3.5.
Silverbeerg kan benytte underleverandør ved levering af de aftalte ydelser.

4. WEB- OG MAILHOTEL

Der henvises til Silverbeerg leverandørs forretningsbetingelser.

5. ANSVAR

5.1.
Kunden er at anse som værende dataansvarlig i forbindelse med brug af ydelser, herunder webhotel, mailhotel, domæneregistrering, m.m.

5.2.
Kundens brug af ydelser leveret af Silverbeerg foregår for kundens eget ansvar og risiko, hvorefter Silverbeerg intet ansvar har for indhold, rigtighed, lovlighed, lydighed m.v. af de informationer kunden modtager eller sender via Internettet.

5.3.
Silverbeerg fraskriver sig ansvaret for enhver skade, herunder ethvert tab, såvel direkte som indirekte som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens webhotel, mailhotel eller øvrige ydelser, uanset baggrunden herfor, medmindre Silverbeerg har handlet forsætlig til skade for kunden eller groft uagtsomt.

5.4.
Silverbeerg er ej heller ansvarlig for driftstab, følgeskader, tab af data og reetablering af data, ligesom kunden selv skal sørge for at der tages back-up i fornødent omfang. Back up kan tages af kunden via WordPress. Silverbeerg kan også tage back up og opbevare på en ekstern hårddisk mod afgift. 

Silverbeergs leverandør af webhotel tager dog back-up af systemerne (14 dage tilbage i tiden), således at disse måske kan reetableres i tilfælde af systemnedbrud i de fleste tilfældene. Dog er Silverbeerg ikke ansvarlig af kvaliteten af back-up’en, herunder om reetablering kan ske uden, at dette er særskilt aftalt med kunden. Back-up er derfor kundens eget ansvar, medmindre dette er inkluderet skriftligt i aftalen, eller ved anden særskilt skriftlig aftale. 

5.5.
Silverbeerg ansvar er dog under alle omstændigheder maksimeret til prisen i den skriftlige aftale imellem kunden og Silverbeerg.
Ligeledes har Silverbeerg ikke pligt til at skulle opgradere evt. software/CM-system indeholdt i løsningens pris, dette kan aftales parterne imellem hvis dette måtte ønskes, dog mod en merpris for kunden.

5.6.
Silverbeerg hæfter ikke, eller og er ansvarlige for eventuelle meromkostninger der måtte komme til ekstern leverandør ifb. med vores leverancer. Er der tilkøbt integration til et tredjeparts program/system, forudsætter dette at der kan kobles op via online tilgang, API eller “stored procedures”. Såfremt at dette ikke er muligt, forbeholder Silverbeerg sig retten til at annullere den specifikke del af ordren, der omhandler “integration” og levere de resterende ydelser i kontrakten såfremt andet er aftalt. Eventuelle omkostninger/meromkostninger forbundet med ERP systemer eller andre systemer, skal direkte afholdes af kunde og ekstern partner.

5.7.
Silverbeerg er ikke ansvarlige eller supportere leverede 3. parts systemer, herunder bl.a. Mailchimp, Microsoft Office 365, NETS, Epay, Sleeknote, booking software m.fl. Al support og rettelse/fejlfinding vil foretages på konsulentbasis.

6. TREDJEMANDS RETTIGHEDER

6.1.
Silverbeerg er overfor kunden ansvarlig for at de af Silverbeerg leverede ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder.

Kunden er dog selv ansvarlig for at kundens data, hjemmesider, registrerede domænenavne, indhold af webhotel, materiale der forefindes på webhotellet hos Silverbeerg ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker m.v.

6.2.
I tilfælde af at der foretages rets skridt overfor kunden eller Silverbeerg er Silverbeerg berettiget til enten at ændre sine ydelser, således at der ikke foreligger en krænkelse eller at ophæve denne aftale helt eller delvist uden ansvar for Silverbeerg. Kunden kan i disse situationer ikke kræve erstatning.

6.3.
Kunden må ikke ved anvendelse af systemet forsøge at få uautoriseret adgang til systemer eller på anden måde at overtræde gældende lovgivning.

På samme måde gælder det, at kunden ikke må medvirke til spredning af virus, børneporno, fremsendelse af uønskede e-mails såsom spam, kædebreve eller lignende, portscanning af andre computere på Internettet, krænke tredjemands rettigheder ved downloadning, distribution eller lignende, slette eller forfalske transmissionsinformation, herunder IP-adresser og header information, overtræde gentagne gange for uskrevne regler for god skik på Internettet og materiale med ekstreme politiske synspunkter.

7. Silverbeerg LUKKERET

7.1.
I tilfælde af at kunden overtræder bestemmelserne i nærværende betingelser, herunder særligt – men ikke kun – pkt. 5 og 6, forbeholder Silverbeerg sig til, uden kompensation til kunden, at afbryde aftalen imellem Silverbeerg og kunden.

Silverbeerg er berettiget til, at viderefakturere evt. omkostninger, egne såvel som pålagte pga. kundens misbrug.

7.2.
Der vil ikke fremkomme ekstra regning på trafik; men vi forbeholder os til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller en usandsynlig stor trafikmængde.

8. PRISER OG BETALING

8.1.
Silverbeerg fastsætter priser for ydelserne og disse oplyses ekskl. moms.

8.2.
Alle Ydelser, konsulenttimer og klippekort faktureres forud og forfalder til betaling 10 dage efter fakturadato og betales som angivet på fakturaen.

8.3.
Silverbeerg forbeholder sig ret til at fakturere, såfremt materiale til hjemmesiden ikke er fremsendt fra kunden senest 14 dage efter indgåelse af samarbejdsaftale.

8.4.
I tilfælde af manglende betaling påløber der renter 2 % pr. påbegyndt måned + rykkergebyr på DKK 100,00.

Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser m.v. i overensstemmelse med gældende dansk ret.

8.5.
Silverbeerg er berettiget til at regulere priserne uden at kunden har mulighed for at opsige aftalen. Dog vil en forøgelse af den aftalte pris indenfor en måned på 12 måneder med mere end 20 % berettige kunden til at opsige aftalen.

10. FORCE MAJEURE

Silverbeerg er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold udenfor Silverbeerg kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse, kabelbrud, brand, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos Silverbeerg eller dets underleverandører.

11. OVERDRAGELSEN AF AFTALEN

Kunden kan kun med samtykke fra Silverbeerg overdrage aftalen til en ny kunde, i hvilken forbindelse Silverbeerg er berettiget til at forlange hidtil ubetalt gæld betalt, ligesom Silverbeerg i øvrigt er berettiget til at stille krav til den nye kunde.

Overdragelse af aftalen fra Silverbeerg til et andet selskab eller virksomhed kan ske uden kundens samtykke.

12. ÆNDRINGER AF YDELSERNE

Silverbeerg er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af de leverede tjenesteydelser for at sikre en tilfredsstillende drift af systemet og for at imødekomme eventuelle myndighedskrav. Silverbeerg tilstræber dog at informere kunderne om ændringer med et rimeligt varsel medmindre det skønnes at ændring er af uvæsentlig betydning for kundens brug af tjenesteydelsen.

13. ÆNDRING AF FORRETNINGSBETINGELSER

Silverbeerg kan ændre nærværende forretningsbetingelser ved udarbejdelse af særskilte tillæg med mindst 1 måneds varsel.

Ændringerne varsles overfor kunden ved fremsendelse af forretningsbetingelserne til kunden pr. e-mail eller brev.

Ændringer i begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

14. TVISTER OG LOVVALG

Aftaler om levering af tjenesteydelser er underlagt dansk ret.

I tilfælde af en tvist indbringes for domstolene og har parterne aftale at dette sker under anvendelse af dansk ret og at værneting er aftalt til Retten i København.

15. IKRAFTTRÆDELSE

Nærværende forretningsbetingelser er gældende pr. 01. dec 2020.